A helyközi utazás, a csoportos személyszállítás és a lakhatás támogatása

A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet értelmében a helyközi utazásra, a csoportos személyszállításra, a lakhatásra és a munkaerő-toborzásra nyújtható támogatás. Ezek csekély összegű (de minimis) támogatások, amelyek juttatásáról 2021. június 30-ig hozható döntés, a kedvezményezettnek pedig nyilatkoznia kell az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

Helyközi utazás támogatása

A munkaadó, valamint az álláskereső munkavállaló részére legfeljebb egyéves időtartamra egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a munkába járással kapcsolatos utazási költség őt terhelő része, ha a munkáltató:

 • olyan személyt foglalkoztat, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Fltv.) szerint álláskereső,
 • hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtása előtt hat hónapon belül működésével összefüggő okból nem szüntette meg, valamint
 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

A támogatás kérelemre nyújtható, a kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a foglalkoztatni kívánt álláskereső nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,
 • a munkakörét,
 • a foglalkoztatásának tervezett helyét,
 • a munkaadó költségeinek megjelölését,
 • az igényelt támogatás mértékét, időtartamát,
 • a munkaadó nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül a támogatással érintett munkavállaló munkaköréhez hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból nem szüntette meg.

Ha a munkavállaló is kéri az őt terhelő utazási költség megtérítését, az ez iránti kérelmét a munkaadó kérelmével együtt kell benyújtani és elbírálni.

A támogatás havonta utólag kerül folyósításra a munkavállaló részére a munkáltató útján.

Az első ízben benyújtott kérelemhez csatolni kell a munkaszerződést, valamint minden kérelemhez az utazási költségtérítés kifizetését igazoló bizonylatokat.

A támogatással kapcsolatos feladatokat a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként nyilvántartó járási hivatal látja el.

A támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárása során figyelembe veszi különösen:

 • az adott térség munkaerő-piaci helyzetét,
 • a munkaadóval való együttműködés tapasztalatait.

A munkaadó a munkaviszony megszűnésének időpontját haladéktalanul köteles bejelenteni. A támogatás folyósítását a lejárati idő előtt a járási hivatal megszünteti, ha a támogatott foglalkoztatással érintett munkavállaló munkaviszonya megszűnik.

## Csoportos személyszállítás támogatása

A támogatás annak a munkaadónak adható, aki a munkavállalóinak a lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely között oda-vissza utaztatását csoportos személyszállítással oldja meg.

A támogatás feltétele, hogy:

 • az érintett munkavállalók lakóhelye (tartózkodási helye) és a munkavégzés helye közötti tömegközlekedési eszközzel történő oda-vissza utazás nem vagy csak aránytalan teherrel oldható meg, e kört a fővárosi és megyei kormányhivatal határozza meg;
 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

Aránytalan nehézséggel oldható meg az oda- és visszautazás akkor, ha annak ideje naponta tömegközlekedési eszközzel a két órát meghaladja.

 1. § (5) E § alkalmazásában csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját vagy bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybe vett szolgáltatás útján, a munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik.

A támogatás odaítélésénél előnyben részesül az a munkaadó, aki nagyobb arányban oldja meg megváltozott munkaképességűek vagy az alkalmazást megelőzően nyilvántartott álláskeresők utaztatását.

A támogatás legfeljebb egy évre adható, és mértéke nem haladhatja meg az érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyig tartó útvonalon az autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő összegét.

A támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók nevét, lakóhelyét (tartózkodási helyét), munkakörét, foglalkoztatásának helyét,
 • a munkaadó költségeinek megjelölését, valamint
 • az igényelt támogatás mértékét és időtartamát.

A támogatás havonta utólag kerül a munkaadó részére folyósításra.

A támogatással kapcsolatos feladatokat – a kormányhivatal illetékességi területén kívül lakó és a csoportos személyszállításban részt vevő munkavállalókra vonatkozóan is – a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes járási hivatal látja el.

Ugyanazon munkavállalók vonatkozásában helyközi utazás támogatása a csoportos személyszállítás támogatásával együttesen nem adható.

A járási hivatal figyelembe veszi különösen az adott térség munkaerőpiaci helyzetét, a munkaadóval való együttműködés tapasztalatait.

A járási hivatal a támogatást a folyósítási idő lejárta előtt megszünteti, ha a csoportos személyszállítás iránti támogatás feltételeként meghatározott létszám 4 fő alá csökken.

A munkaadó a munkaviszony megszűnésének időpontját haladéktalanul köteles bejelenteni.

## Lakhatási támogatás 

Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek,

 • akit legalább egy hónapja álláskeresőként tartanak nyilván,
 • aki olyan, legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól,
 • akinek van érvényes munkaszerződése vagy kinevezése, amely igazolja a jogviszony létrejöttét és tartalmazza a munkavégzés helyét,
 • akinek létrejövő munkaviszonya rendszeres jövedelmet biztosít, és havi bruttó munkabére nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát (2020 évben 483 000 Ft-ot),
 • aki nem rendelkezik a saját vagy házastársával közös tulajdonban lévő beköltözhető lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint e helytől 60 km távolságot el nem érő településen,
 • lakhatását a munkavégzés helyén vagy az attól 60 km távolságot el nem érő településen bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és a bérleti szerződés legalább a támogatás időtartamának felére szól,
 • aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,
 • aki a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban nem részesül.

A már foglalkoztatási jogviszonyban álló részére akkor nyújtható támogatás, ha a foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző munkanapon álláskeresőként legalább egy hónapja nyilvántartották, továbbá megfelel a fenti feltételeknek, és a lakhatás iránti kérelmét a foglalkoztatási jogviszony létesítését követő 30 napon belül nyújtja be.

Támogatás pályakezdő álláskeresőnek is nyújtható azzal, hogy esetükben nem kell vizsgálni az álláskeresőként való nyilvántartás időtartamát, továbbá a korábbi munkaviszonyok helyét.

A közfoglalkoztatottak esetében sem kell vizsgálni az álláskeresőként való nyilvántartás időtartamát.

Csoportos létszámleépítés esetén az érintett munkavállaló részére álláskeresőként való nyilvántartás hiányában is nyújtható támogatás.

A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap. Újabb támogatás a lejáratot követő 24 hónap elteltével állapítható meg.

A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra havonta nem haladhatja meg:

 • a 100 000 Ft-ot,
 • a 150 000 Ft-ot, ha az ingatlant igénybevevő közeli hozzátartozók közül legalább kettő megfelel a támogatási feltételeknek,
 • a 200 000 Ft-ot, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.

A támogatás összege a támogatásra jogosult több személy között egyenlő arányban oszlik meg.

Egymást követően több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is megállapítható a támogatás, azonban a költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja.

A támogatás a bérleti díjjal és közüzemi díjakkal (víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség) kapcsolatos kiadásokra használható fel.

A támogatás a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását követően utólag kerül folyósításra. A munkavállaló kérelmére a költségek megelőlegezése céljából a járási hivatal egy alkalommal a bérleti szerződésben megállapított óvadék (kaució) összegéig, de legfeljebb 2 havi támogatási összeg mértékéig előleget nyújt.

A támogatás kérelemre nyújtható. A kérelemhez a benyújtását követő 10 napon belül csatolni kell a feltételek meglétét igazoló dokumentumokat.

(6) A (3) bekezdés alkalmazásában közeli hozzátartozó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy azzal az eltéréssel, hogy a fogyatékos gyermek tekintetében a fogyatékosság fennállásának időpontjára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.

A támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárása során a járási hivatal figyelembe veszi különösen

 • a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőit,
 • a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,
 • a kérelmező munkához jutási esélyeit az állandó bejelentett lakóhelyén vagy annak 60 km-es vonzáskörzetében,
 • a kérelmező álláskeresőként eltöltött idejét,
 • a támogatás indokoltságát a kérelmező munkaerő-piaci helyzetének javítása szempontjából.

A támogatásról hatósági szerződést kell kötni.

A támogatás elszámolásával kapcsolatos ügyekben az ügyfél tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal is eljárhat.

A támogatásban részesülő haladéktalanul köteles közölni minden olyan változást, amelynek következtében támogatásra nem lenne jogosult.