Az alkalmi munkavállalás

A nyári időszak az alkalmi munkavállalás tekintetében csúcsidőszaknak tekinthető, ezért érdemes áttekinteni a kapcsolódó szabályokat.

Általános szabályok

Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

  • mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára, vagy
  • alkalmi munkára.

A mezőgazdasági idénymunka időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

A turisztikai idénymunka időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

A leggyakrabban használt egyszerűsített foglalkoztatási fajta az alkalmi munka, mely a munkáltató és a munkavállaló között

a) összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és

b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és

c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Az alkalmi munkán belül speciális szabályok vonatkoznak a filmipari statisztára.

Abban az estben, ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a 120 napot nem haladhatja meg.

A munkáltató által alkalmi munkavállalóként foglalkoztatható személyek száma

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hathavi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg

  • az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 1 főt,
  • egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 2 főt,
  • hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 4 főt,
  • húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20%-át.

Az előzőekben meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, figyelemmel az alkalmi munka meghatározására. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

Ezeket a korlátokat a filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatására, továbbá a szociális szövetkezetekben az egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár. Filmipari statiszta esetén a napi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 18 000 forintot. A foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér 100%-át kell tekinteni. Az egyszerűsített foglalkoztatás speciális jellege miatt a bérek elszámolása vonatkozásában talán a legcélszerűbb, ha a foglalkoztatottal órabéres elszámolásban állapodik meg a foglalkoztató.

Az a munkáltató, aki 300 ezer forint vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az 500, 1000, illetve 4000 forint összegű közteher és/vagy szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) a munkáltatóra előírt adóelőleg tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette.

Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

A munkáltató által – az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén – fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként

  • mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
  • turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
  • alkalmi munka esetén 1000 forint,
  • filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 4000 forint.

A közteher megfizetésével nem terheli

a) a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,

b) a munkavállalót társadalombiztosítási járulékfizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számla javára kell teljesíteni.

Bejelentési szabályok

A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint –

a) elektronikus azonosítását követő elektronikus kapcsolattartás útján (ügyfélkapu/cégkapu), vagy

b) országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon

teljesítheti.

A munkáltató akkor élhet az előzőekben felsorolt bejelentési lehetőségek valamelyikével, tehát a telefonon keresztül történő bejelentés lehetőségével is, ha előzetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapun.

A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

Az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony adataira vonatkozó elektronikus úton történő bejelentéshez számítógépen ki kell tölteni a 22T1042E jelű elektronikus adatlapot, és ezt az ügyfélkapun/cégkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatóság részére. Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – így különösen a munkaidő változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén –, a bejelentett adatokban bekövetkezett változás bejelentésére is a 22T1042E jelű adatlap szolgál.

A telefonon történő bejelentés a jogszabályban meghatározott központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik, a bejelentő adóazonosító jelének megadásával.

A telefonon keresztül történő bejelentés a 185-ös hívószámon teljesíthető.

A munkáltató az adatokat a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni.

A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén –

a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy

b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosításbejelentés napján reggel 9 óráig

van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

Bevallás

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét az Art. szerint elektronikus úton havonta a 2208-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell személyi jövedelemadó-bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87%-a jár – a garantált bérminimum napibérként meghatározott összege 130%-ának szorzatát (e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg). Amennyiben a természetes személynek a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie kell, jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell figyelembe venni.

A természetes személynek a filmipari statisztaként végzett – Efo. tv. hatálya alá tartozó – alkalmi munkából származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania.

írta Dr. Kovács Ferenc, adószakértő, az Év Adótanácsadója 2015