Új szabályok a felnőttképzésben – üzleti képzések esetén is kötelező a bejelentés

2020. szeptember 1-jétől jelentősen megváltozik a felnőttképzés rendszere. A módosítás nyomán immár felnőttképzési tevékenységnek minősül minden, célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés is. Ezekről a képzésekről a felnőttképzési államigazgatási szerv felé bejelentést kell tenni és széleskörű adatszolgáltatási kötelezettségnek kell megfelelni.

Bejelentés vagy engedély?

Engedély

Ha a felnőttképző a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzést vagy – nem szakképző intézményként – részszakmára felkészítő szakmai oktatást vagy a belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével - részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést szervez, e felnőttképzési tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti.

Bejelentés

A fent írt kategóriába nem tartozó képzések esetén a felnőttképzési tevékenység bejelentés alapján végezhető. Ide tartozik minden olyan, a korábbiakban előzetes bejelentés vagy engedély nélkül megvalósítható üzleti képzés, amely bármilyen kompetencia kialakítására vagy annak fejlesztésére irányul – annak elnevezésétől függetlenül. A bejelentést a far.nive.hu oldalon keresztül kell megtenni.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azoknak a vállalkozásoknak is be kell jelenteniük a különféle képzéseiket, amelyek ugyan nem tartoznak a felnőttképzési törvény hatálya alá, de az általuk megszervezett képzés során a résztvevőknek valamilyen kompetenciáját fejlesztik, vagy annak kialakítását elősegítik.  Ezeket a képzéseket a felnőttképzési szakma ún. szabadpiaci képzésnek nevezte, és eddig csak egy szűkebb adattartalommal „OSAP-olni kellett őket”, vagyis statisztikai adatszolgáltatást kellett a képzést követően teljesíteni. 2020. szeptember 1-jétől azonban számos többletteherrel kell megküzdeniük az ilyen képzéseket szervezőknek.

1. Engedélyhez kötött képzés esetén felnőttképzési szerződést kell kötni.

A felnőttképzési szerződés tartalmát a felnőttképzési törvény konkrétan meghatározza. A felnőttképzési szerződést csak az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén kell írásban megkötni, azonban ha a képző mégis írásban köti meg, abban fel kell tüntetni, hogy az a felnőttképzési törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.

2. Bejelentés: a képzésekről és a résztvevőkről adatot kell szolgáltatni egy elektronikus rendszerbe.

A képzést szervezőnek a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatot kell szolgáltatni a far.nive.hu oldalon keresztül. Továbbá, a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adatot is szolgáltatni kell.

A bejelentési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő nyolc nap.

Az eljárásért a jogszabályban meghatározott mértékű összeget a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámára kell megfizetni.

A résztvevő a személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozóan megtilthatja a képzést szervező cégnek azt, hogy ezen adatait a felnőttképzési államigazgatási szervnek továbbítsa. Erről a lehetőségről kötelező tájékoztatni a résztvevőt. A képzőnek ilyen esetben tudnia kell igazolni, hogy a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a  Ptk. 6:7.  § (3)  bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását megtiltotta.

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni.

A bejelentési eljárás során egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra.

  1. Személyes adatokat kell kezelni.

A felnőttképzési törvény felhatalmazza (illetve kötelezi is) a képzőt, hogy bizonyos adatokat a résztvevőktől bekérjen, tároljon. Ezek személyes adatok, a résztvevőknek meg kell adnia többek között a TAJ-számot, adóazonosító jelet is, illetve egyéb képzéssel kapcsolatos adatokat is (pl. végzettség).

  1. A résztvevő kérése esetén tanúsítványt kell kiállítani.

Amennyiben a résztvevő kifejezetten kéri, akkor a törvénynek megfelelő adattartalmú és formátumú tanúsítványt kell kiállítania a képzést szervezőnek. A tanúsítvány formája kötött, azt az elektronikus rendszeren keresztül lehetséges előállítani, ami így – annak kiállítási dátuma tekintetében is – naplózott tevékenység, tehát megjelenik a rendszerben, hogy mikor került kiállításra. Ugyanezen elektronikus rendszeren keresztül történik a résztvevők elégedettségmérő kérdőívének anonim, önkéntes kitöltése.

  1. Az OSAP-statisztika továbbra is kötelező.

Az OSAP-jelentést korábban is teljesíteni kellett a képzési tevékenységek esetében. Az osap.mer.gov.hu oldal jelenleg is elérhető, a bejelentés alapú képzéseknél a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakképzési és felnőttképzési modulját kell majd használni.

Mit takar a változás a képzésen résztvevők szemszögéből?

Mivel gyakorlatilag szinte minden képzés, tréning, workshop bejelentés- és adatszolgáltatás-köteles lesz, a résztvevőknek fel kell készülniük arra, hogy a képzést szervező cégek számos adat megadását kérik majd tőlük. Ilyen lesz többek között: a TAJ-szám, az adóazonosító jel, és a képzéssel kapcsolatos egyéb adatok is (pl. végzettség).

A résztvevőnek ugyanakkor joga van arra, hogy a személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozóan megtiltsa a képzést szervező cégnek azt, hogy ezen adatait a felnőttképzési államigazgatási szervnek továbbítsa. Ezeket az adatokat is meg kell tehát adni a képzést szervező cégnek, de a résztvevő azt előre kikötheti, hogy ezen adatait ne továbbítsák a felnőttképzési igazgatási szervnek.

A résztvevő kérheti továbbá, hogy a képzésen való részvételét igazolandó tanúsítványt állítsanak ki a részére.