A munkahelyteremtő bérköltség-támogatás

A járványveszély következményeként sok munkahely esetében a munkaviszony megszüntetése elkerülhetetlenné vált, amivel jelentősen megnőtt a regisztrált álláskeresők száma. A helyzet megoldására a különböző kormányrendeletek mellett 2020. május 18. napjától lehetőség nyílt egy ún. munkahelyteremtő bértámogatási program igénybevételére, amelynek részletszabályait az alábbiakban ismertetjük.

A program a gazdaságvédelmi akcióterv keretében indult, segítséget nyújt azokban az iparágakban, amelyeket a veszélyhelyzet hátrányosan érintett, és kénytelenek voltak munkavállalókat elbocsátani.

A támogatás jogi alapja nem egy újabb Korm. rendelet, hanem a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 18. §-a, miszerint támogatás nyújtható új munkahelyek teremtéséhez, a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében.

A program célcsoportja az Flt. szerinti álláskeresővé vált magánszemélyek. A program célja, hogy a regisztrált álláskeresőket visszavezessék a munkaerőpiacra.

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha programrésztvevő állami foglalkoztatási szervnél regisztrált álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében.

Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt regisztrált álláskereső személye, akkor a kérelemben fel kell tüntetni az adatait, és ebben az esetben nem kell Munkaerőigény bejelentő lapot benyújtani a munkáltatónak a hivatalhoz. Ha még nem ismert az álláskereső személye, abban az esetben a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a kérelem beadásával egyidejűleg munkaerőigényét is bejelenti a járási, fővárosi kerületi hivatalnak.

A támogatás folyósítási időtartama 6 hónap lehet, további 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség vállalása mellett.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, de legfeljebb 200 ezer Ft.

A bérköltség-támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon munkavállaló foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok, így pl. a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény által biztosított, munkaerőpiacra lépők után járó adókedvezmény is érvényesíthető.

A támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. A halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

A munkáltató a támogatással alkalmazott munkavállalót nem foglalkoztathatja az Mt. 53. §-a (a munkavállalónak átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatása), vagy a 214. § (1) bekezdés a) pontja (munkaerő-kölcsönzés) szerint.

A munkahelyteremtő bérköltség-támogatás igénybevételének egyik feltétele, hogy az álláskereső foglalkoztatása a munkáltatói kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze. A létszámszámítás esetében nem kell figyelembe venni azt a létszámcsökkentést, amely a veszélyhelyzet kihirdetése (2020. március 11.) és a támogatás feltételeit tartalmazó hirdetmény közzététele (2020. május 18.) közötti időszakban történt meg.

A munkáltatónak a 6 havi átlagos statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását megelőző 6 teljes lezárt naptári hónap alapulvételével kell megállapítania. Ezt követően meg kell vizsgálni, hogy a 6 havi átlagos statisztikai állományi létszám nagyobb-e, mint a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő statisztikai állományi létszáma. Amennyiben a kérelem benyújtásakor meglévő létszám kisebb, mint a megelőző 6 havi átlagos statisztikai állományi létszám, akkor meg kell határozni azon alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszámát a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapra vonatkozóan, akiknek a munkaviszonya ezen időszak alatt preferált módon szűnt meg, és azt a megelőző hat havi átlagos statisztikai létszámból le kell vonni. A nettó létszámnövekedést az így kapott létszámhoz viszonyítva kell a munkáltatónak vállalnia. 

A jogszabály által meghatározott munkaviszonymegszűnési esetek, amelyek a hat havi átlagos statisztikai létszám csökkentéseként figyelembe vehetők, az alábbiak:

Preferált megszűnési módnak minősül a veszélyhelyzet kihirdetése (2020. március 11) és a támogatásról szóló hirdetmény közzététele (2020. május 18.) közötti időszakban történő munkaviszony megszüntetés, ha a munkáltató a veszélyhelyzetre tekintettel kialakult működési okból felmondással szüntette meg a munkavállaló munkaviszonyát. Preferált munkaviszony megszüntetésnek minősül, ha az adott időszakban a munkaképtelenné válás, a nyugdíjba vonulás, vagy a munkavállaló kötelezettségszegése miatti azonnali hatályú felmondás miatt szűntek meg munkaviszonyok. A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése, továbbá a munkavállaló azonnali hatályú felmondása – amely a munkáltató kötelezettségszegésén alapul – nem tekinthető preferált munkaviszony megszűnési módnak, tehát a számításnál nem vehetők csökkentő tételként figyelembe.

A munkaadónak vállalnia kell továbbá, hogy a foglalkoztatási kötelezettsége alatt sem közös megegyezéssel, sem pedig a működésével összefüggő okból felmondással nem szünteti meg a támogatott munkavállaló, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

A bérköltség-támogatás de minimis támogatásnak minősül, a támogatásban részesülő vállalkozásokra az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nem nyújtható de minimis támogatás a mezőgazdasági termékek elsődleges termelését végző, a halászathoz, akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző, az exporttal kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozás, továbbá a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozás számára, továbbá annak a munkaadónak sem, amelynek az 1407/2013/EU rendelet 2. cikke szerint a csekély összegű támogatásai elérték az EU rendeletben meghatározott mértéket.

Azaz, ha ugyanannak a vállalkozásnak bármilyen forrásból odaítélt de minimis támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozás esetén 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, bérköltség támogatásban részesülhet.

Ha a munkáltató és a munkavállaló együttes kérelmére a munkavállaló a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkahelymegőrzési támogatásban részesül, annak folyósítási időtartama, valamint a továbbfoglalkoztatási kötelezettségének időtartama alatt a munkáltató munkahelyteremtési bérköltség-támogatásban nem részesülhet.

Elektronikus ügyintézésre kötelezettek, illetve nem kötelezettek, de elektronikus ügyintézési formát választók esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni.

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, nem az elektronikus ügyintézési formát választja, akkor a dokumentumokban jelzetteknek megfelelően és kizárólag rá vonatkozóan cégszerűen aláírva, hitelesítve, adott esetben hitelesített másolatban kell a dokumentumokat a hivatal részére bocsájtani.

A kérelmét az elektronikus ügyintézésre kötelezett munkaadónak Cégkapun keresztül (Cégkapuval nem rendelkező munkaadó a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül) elektronikusan kell benyújtania (akár elektronikus, akár kézzel írt aláírásával ellátva) az álláskereső nyilvántartási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.

A munkáltatóknak az e-papír szolgáltatást kell használni, ahol be kell jelölnie, hogy cégként nyújtja be a dokumentumokat, majd az adatok megadásával a cégkapu azonosítja. Az aláírással ellátott kérelem és benyújtandó mellékleteinek csatolása után az elküldéssel automatikusan megtörténik az aláírás és időbélyegzővel ellátás.

A benyújtás során az alábbiak választandók a legördülő menüből:

  • Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
  • Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
  • Címzett: Illetékes járási hivatal/fővárosi kerületi hivatal
  • Tárgy: Munkahelyteremtő bérköltség-támogatás

Az bérköltség-támogatásról az alábbi honlapon tud tájékozódni, valamint a szükséges formanyomtatványok is itt érhetők el.